Kurs behawioru małych zwierząt. Adresowany do osób, które chcą prawidłowo interpretować i kształtować zachowanie zwierząt towarzyszących – psów i kotów, prowadzić terapię behawioralną oraz edukację w zakresie właściwych relacji człowiek-zwierzę.

Zawód zoopsycholog znajduje się na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku – kod zawodu 516407.

Po ukończeniu kursu, realizacji minimum 20 godzin praktyki* i zdaniu komisyjnego egzaminu ustnego, uczestnik uzyskuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652), uprawniające do pracy w zawodzie zoopsychologa.
Uczestnik otrzymuje również certyfikat ukończenia kursu.ok2

*Praktyka zawodowa jest integralnym elementem kształcenia zoopsychologów przez AMBItion. Koszt praktyki nie jest wliczony w cenę kursu – uczestnik może zorganizować odbycie praktyki samodzielnie lub skorzystać z miejsca praktyk proponowanego przez AMBItion za dodatkową opłatą.

W cenę kursu wliczony jest podręcznik Zoopsychologia oraz egzamin komisyjny. Ponadto uczestnicy mają stały dostęp do materiałów szkoleniowych (prezentacje, filmy, artykuły).

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy w ośrodkach szkolenia psów, hotelach i schroniskach dla zwierząt, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, hodowlach, hotelach i pensjonatach dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także umożliwiają prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących i kształtowania relacji zwierzę – człowiek.

Liczba godzin: 200
(144 godz. realizowane w trakcie 8 zjazdów weekendowych, 56 godz. – praca indywidualna uczestnika w formie zdalnej pod kierunkiem opiekuna)

Zajęcia odbywają się w 10-12 osobowych grupach, w formie bezpośredniej.


Program kursu

I. Wprowadzenie do kursu
 1. Zoopsycholog czy behawiorysta zwierząt.
 2. Zasady organizacji i prowadzenie terapii behawioralnej.
 3. Komunikacja i zasady pracy ze zwierzętami i ich opiekunami.
 4. Współpraca lekarza weterynarii i behawiorysty.
 5. Etyka zoopsychologa.
 6. Ustawa o ochronie zwierząt. Regulacje prawne dotyczące zwierząt towarzyszących w Polsce.
 7. Bezpieczeństwo pracy ze zwierzętami, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
II. Biologiczne podstawy zoopsychologii
 1. Historia udomowienia psów i kotów.
 2. Aktualne poglądy na organizację społeczną i reguły stada, teorię dominacji.
 3. Typy behawioralne psów – psy myśliwskie, aportujące, teriery, pracujące, pasterskie, psy do towarzystwa, użytkowe.
 4. Fazy rozwoju psów i kotów, socjalizacja.
 5. Podstawy neurofizjologii.
 6. Podstawy wiedzy o procesach uczenia się.
 7. Mowa ciała – sygnały afiliacyjne, agonistyczne, uspokojenia.
 8. Emocje – Orange Box.
III. Zdrowie psa i kota a zachowanie, farmakologia w medycynie behawioralnej
 1. Wpływ chorób na zachowanie zwierząt towarzyszących.
 2. Wpływ sterylizacji i kastracji na zachowanie zwierząt. Kastracja – zalety i wady zabiegu.
 3. Zaburzenia zachowania zwierząt starzejących się.
 4. Podstawy dietetyki, suplementacja.
 5. Zaburzenia w odżywianiu (otyłość i anoreksja, alergie, PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja).
 6. Wpływ żywienia na zachowanie psa i kota.
 7. Ból – zmiana zachowania zwierząt w bólu. Rozpoznawanie bólu u zwierząt.
 8. Farmakoterapia w zaburzeniach zachowania o podłożu emocjonalnym i nieznanej etiologii.
IV. Behawior psów i kotów
 1. Etogram psa i kota.
 2. Psie i kocie przedszkola.
 3. Trening behawioralny.
 4. Trening rehabilitacyjny.
 5. Praca z opiekunem. Motywacja.
 6. Warsztat zoopsychologa: raporty, ocena wzmocnień, ocena emocji, ocena nastroju, ocena EMRA.
 7. Stres, emocje a zachowanie zwierząt.
 8. Psychika psów pracujących.
V. Problemy behawioralne psów i kotów, terapia behawioralna
 1. Etogram psa w kontekście zaburzeń zachowania.
 2. Zasady pracy z psem – nauka podstawowych komend.
 3. Praca z psem lękowym, agresywnym, nadpobudliwym.
 4. Praca ze szczeniakiem, praca z seniorem.
 5. Praca z kotem agresywnym, pobudzonym, lękowym.
 6. Praca z kociętami i kotami – seniorami.
 7. Metody budowania prawidłowych relacji z psem, kotem.
 8. Ocena zachowania i stanu emocjonalnego (bateria testów, kwestionariusz, obserwacje w warunkach naturalnych).
 9. Techniki pracy behawiorysty zwierzęcego.
 10. Terapie wspomagające.
 11. Masaż relaksacyjny – wskazania, techniki masażu.
 12. Praca węchowa – nosework.
 13. Jak bawić się z psem, kotem.
 14. Trening medyczny (pobranie krwi, badanie USG, RTG, zakraplanie oczu, czyszczenie zębów, podawanie leków, wizyta w gabinecie weterynaryjnym).
 15. Trening czystości psów i kotów.
 16. Praca ze zwierzętami egzotycznymi (gryzonie). Kontakty z innymi gatunkami, łączenie stada, zachowania społeczne, najczęstsze błędy opiekuna.

Cena: 6500 PLN     Studenci: 5500 PLN

Karta zgłoszenia WET

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz