Kurs dla osób, które chcą poznać i stosować metody fizjoterapii w leczeniu małych zwierząt.

Zawód zoofizjoterapeuta znajduje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku – kod zawodu 516406.

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych – Zoofizjoterapeuta. Program opracowany pod kierunkiem lek. wet. Anny Kaniewskiej – prekursorki rehabilitacji zwierząt towarzyszących w Polsce, działaczki VEPRA (The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association).

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (współpracujemy z urzędami pracy) lub Pożyczki na kształcenie www.inwestujwrozwoj.pl

Kurs jest przeznaczony dla:

 • lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i zootechnika
 • magistrów, licencjatów, techników fizjoterapii, techników masażystów oraz studentów kierunku fizjoterapia
 • absolwentów i studentów studiów przyrodniczych
 • asystentów i opiekunów zwierząt w klinikach weterynaryjnych, schroniskach i przytuliskach dla zwierząt

Osoby zgłaszające się na kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta szkoleniowa obejmuje 128 godzin dydaktycznych z zakresu wszystkich podstawowych działów fizjoterapii zwierząt. Zjazdy weekendowe realizowane są w formie bezpośredniej z dużym udziałem zajęć praktycznych. W sytuacji zaostrzenia przepisów pandemicznych Organizator zastrzega sobie możliwość realizacji części zajęć w formie on-line. Integralnym elementem kształcenia zoofizjoterapeutów przez AMBItion jest praktyka zawodowa w wymiarze minimum 30 godzin dydaktycznych. Koszt praktyki nie jest wliczony w cenę kursu – uczestnik może zorganizować odbycie praktyki samodzielnie lub skorzystać z miejsca proponowanego przez AMBItion za dodatkową opłatą.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632), uprawniającego do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty:

 • 75% obecności na zajęciachok1
 • zaliczenie testu z całości materiału
 • realizacja praktyki zawodowej
 • zdanie praktycznego egzaminu komisyjnego, który odbywa się w terminie ok. 1 m-ca od zakończenia ostatnich zajęć

W cenę kursu wliczony jest podręcznik Fizjoterapia małych zwierząt oraz egzamin komisyjny. Ponadto uczestnicy mają stały dostęp do materiałów szkoleniowych (prezentacje, filmy, artykuły).

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy w lecznicach weterynaryjnych, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, hotelach i schroniskach dla zwierząt, dają też możliwość prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapii małych zwierząt.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z wysokimi kwalifikacjami i dużym stażem zawodowym w zakresie rehabilitacji zwierząt – zoofizjoterapeuci, lekarze weterynarii, behawioryści.

Liczba godzin: 128 + 30 godzin praktyki
Czas trwania kursu: 16 dni

Zajęcia odbywają się w 10 – 12 osobowych grupach, w formie stacjonarnej w Olsztynie.


Program kursu

I. Podstawy fizjoterapii zwierząt
 1. Wprowadzenie do kursu –  Zoofizjoterapia w Polsce i na świecie.
 2. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na kursie.
 3. Anatomia zwierząt – budowa szkieletu psa. Punkty kostne wyczuwalne palpacyjnie. Układ mięśniowy. Narządy pomocnicze mięśni, powięzie. Anatomia i fizjologia układu nerwowego. Anatomia topograficzna tułowia, grzbietu, kończyn.
 4. Anatomia radiologiczna zwierząt – radiologiczny obraz czaszki, kręgosłupa i kończyn, neuroobrazowanie – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.
 5. Diagnostyka obrazowa na potrzeby fizjoterapii – interpretacja zmian patologicznych w obrazie radiologicznym kręgosłupa i szkieletu kończyn.
 6. Podstawy biomechaniki zwierząt – płaszczyzny ruchów, ruchy w stawach, kinematyka kończyn, ruchy kręgosłupa, biomechanika chodu, wzorce lokomocji.
 7. Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach ortopedycznych.
 8. Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach neurologicznych.
 9. Problemy behawioralne zwierząt – zachowania, komunikacja w świecie psów i kotów, sygnały afiliacyjne i agonistyczne. Kształtowanie prawidłowych relacji zwierzę-człowiek. Ból, stres, emocje a zachowanie zwierzęcia. Wpływ chorób na zachowanie zwierząt towarzyszących.
 10. Pierwsza pomoc weterynaryjna.
II. Masaż małych zwierząt
 1. Podstawy teoretyczne masażu – rodzaje i cele poszczególnych technik, efekty mechaniczne i odruchowe, wskazania i przeciwwskazania do masażu – bezwzględne, względne, środowiskowe. Organizacja pracy masażysty.
 2. Podstawowe techniki masażu zwierząt: głaskanie, ugniatanie, rozcieranie – masaż poprzeczny głęboki (friction), oklepywanie, rolowanie.
 3. Masaż poszczególnych części ciała, masaż całościowy.
 4. Terapia trigger points, masaż przeciążonych punktów.
 5. Masaż relaksacyjny.
 6. Masaż sportowy przed-, między- i powysiłkowy, podtrzymujący.
III. Fizykoterapia
 1. Organizacja gabinetu fizykoterapii. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w fizykoterapii, algorytm postępowania przy wykonywaniu zabiegów fizykalnych.
 2. Charakterystyka zabiegów fizykalnych najczęściej stosowanych w rehabilitacji zwierząt.
 3. Ciepło- i zimnolecznictwo – wskazania i przeciwwskazania, metodyka wykonania zabiegów.
 4. Elektrostymulacje, pole magnetyczne, ultradźwięki, sonoforeza, fala uderzeniowa –  wskazania i przeciwwskazania, metodyka wykonania zabiegów.
 5. Metodyka wykonywania zabiegów fototerapii, laseroterapii – wskazania i przeciwwskazania.
 6. Metodyka wykonania i rola lecznicza hydroterapii (bieżnia wodna) – wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.
IV. Kinezyterapia i fizjoprofilaktyka u zwierząt
 1. Kinezyterapia – rola ćwiczeń, zasady prowadzenia kinezyterapii, ocena pacjenta dla potrzeb kinezyterapii.
 2. Systematyka i metodyka ćwiczeń (ćwiczenia bierne, czynne wspomagane, czynne, czynne z oporem, czynne wolne), znaczenie rozgrzewki).
 3. Kinezyterapia – praktyczne wykonanie rozgrzewki i różnych rodzajów ćwiczeń.
 4. Formy ćwiczeń w terenie.
 5. Kinezyterpia pacjentów geriatrycznych. Fizjoprofilaktyka u starszych zwierząt.
 6. Fizjoterapia jako przygotowanie pacjenta do zabiegów chirurgicznych.
 7. Kinezyterapia i fizjoprofilaktyka urazów psów sportowych – przygotowanie psa do sportu, zasady dbania o kondycję fizyczną, ćwiczenia równowagi, elastyczności, ćwiczenia wzmacniające.
 8. Profilaktyka urazów u psów towarzyszących.
V. Diagnostyka funkcjonalna i rehabilitacja zwierząt z chorobami narządu ruchu i chorobami neurologicznymi
 1. Ocena funkcjonalna pacjenta z chorobami ortopedycznymi – wywiad, badanie ogólne, badanie ortopedyczne, goniometria, testy funkcjonalne, ocena badania radiologicznego.
 2. Rehabilitacja pacjentów ortopedycznych – cele, program rehabilitacji w gabinecie, zalecenia do postępowania w domu.
 3. Ocena funkcjonalna pacjenta z chorobami neurologicznymi – ocena stanu psychicznego, ocena stanu świadomości, ocena odruchów nerwowo-czaszkowych, ocena chodu i postawy ciała, reakcja postury i postawy ciała.
 4. Rehabilitacja pacjentów neurologicznych – cele, program rehabilitacji w gabinecie, zalecenia do postępowania w domu.
 5. Urazy psów sportowych – zagrożenia związane z agility, flayball, obedience, aportowaniem, psimi zaprzęgami, canicross.
 6. Fizjoterapia w urazach psów sportowych – program rehabilitacji w najczęstszych urazach.
 7. Podstawy kinesiotapingu jako techniki wspomagającej rehabilitację.
 8. Zaopatrzenie ortopedyczne u małych zwierząt. Technika pobierania miary na ortezy, protezy.
 9. Program rehabilitacji – analiza przypadków.

Cena: 5800 PLN     Studenci: 5300 PLN

Karta zgłoszenia WET

Polityka Prywatności

Regulamin

Terminarz