Regulamin uczestnictwa w Kursach/Warsztatach/Szkoleniach organizowanych przez AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Definicje.

a) Kursy/Warsztaty/Szkolenia realizowane przez Organizatora w terminach podanych na stronie internetowej ambition.edu.pl/terminarz

b) Organizator – AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – internetowa obsługa procesu rejestracji uczestników na Kurs/Warsztat/Szkolenie.

d) Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Kurs/Warsztat/Szkolenie.

e) Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Kurs/Warsztat/Szkolenie oraz dokonały opłaty uczestnictwa, o której mowa w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

f) Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i uczestnictwo na Kursie/Warsztacie/Szkoleniu zostało zaakceptowane.

2. Informacje dodatkowe.

a) Oficjalny serwis internetowy Kursu/Warsztatu/Szkolenia znajduje się pod adresem www.ambition.edu.pl

b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.

c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.

d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2 Rejestracja uczestnictwa w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu

1. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 2 tygodni przed rozpoczęciem planowanego Kursu/Szkolenia/Warsztatu.

2. Liczba miejsc na Kursie/Warsztacie/Szkoleniu jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

3. Rejestracja uczestnictwa w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem Karty zgłoszenia. W przypadku niektórych kursów wymagane jest przedstawienie skanów/kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

4. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola.

5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

6. Aby ukończyć rejestrację, Użytkownik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.

7. Po wypełnieniu i odesłaniu skanu Karty zgłoszenia na adres mailowy Organizatora, zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w wybranym Kursie/Warsztacie/Szkoleniu na adres e-mail podany przez Użytkownika.

8. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, uczestnik jest zobowiązany do dokonania w ciągu 7 dni przedpłaty w wysokości: 1/2 kosztu szkolenia (w przypadku opłaty jednorazowej), 1/2 pierwszej raty (w przypadku rozliczenia ratalnego), natomiast w przypadku kursu modułowego – 1/2 opłaty za moduł. Wniesienie przedpłaty jest warunkiem wpisania na listę uczestników. W przypadku wycofania się uczestnika w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, przedpłata nie jest zwracana.

§ 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Kursu/Warsztatu/Szkolenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg zajęć dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4 Rozliczenia

1. Opłata uczestnictwa musi być wniesiona w kwocie określonej w ofercie na stronie Organizatora najpóźniej w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem Kursu/Warsztatu/Szkolenia.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu, wniosek o zwrot kosztów opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres ambition.olsztyn@gmail.com

3. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia Kursu/Warsztatu pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 14 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora.

5. Opłata uczestnictwa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje koszt: zajęć dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, zaświadczenia o ukończeniu Kursu/Warsztatu/Szkolenia, poczęstunku podczas przerw kawowych.

6. W przypadku kursów, których integralnym elementem jest praktyka zawodowa, koszt praktyki nie jest wliczany do ceny kursu. Uczestnik takiego szkolenia może zorganizować odbycie praktyki we własnym zakresie lub skorzystać z miejsca praktyk proponowanego przez AMBItion za dodatkową opłatą określoną w umowie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w Karcie Zgłoszenia udziału w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kursu/Warsztatu/Szkolenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

4. Uczestnik Kursu/Warsztatu/Szkolenia ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji celem powiadamiania Uczestnika o zmianach programu Kursu/Warsztatu/Szkolenia, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora. Aby ułatwić proces rozpatrywania reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 14 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.

7. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: ambition.olsztyn@gmail.com

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem/Warsztatem/Szkoleniem.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika zapisów Regulaminu Kursu/Warsztatu/Szkolenia, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca lub terenu obiektu, w którym organizowany jest Kurs/Warsztat/Szkolenie.

10. W trakcie Kursu/Warsztatu/Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to m. in zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpień.

11. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kursu/Warsztatu/Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kursie/Warsztacie/Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

13. W trakcie trwania Kursu/Warsztatu/Szkolenia Uczestnik ma możliwość korzystania z elektronicznej wersji materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Organizatora. Wszelkie materiały edukacyjne (treści, teksty, filmy, ilustracje, zdjęcia itp.) w wersji papierowej i elektronicznej są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Organizatora jest zabronione.