§ 1. Definicje

1. AMBItion Wydawnictwo – serwis internetowy dostępny pod adresem ambition.edu.pl za pośrednictwem którego Klient może zamówić i kupić Towary.

2. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zamawia i kupuje Towary.

3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Sprzedawca – firma AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-684, ul. Stanisława Murzynowskiego 14/30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000742242, posiadająca NIP: 7393917672, REGON: 380953174.

6. Towary – produkty prezentowane w AMBItion Wydawnictwo.

7. Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

10. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest
o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. AMBItion Wydawnictwo prowadzone jest przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy regulamin sprzedaży książek, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z AMBItion Wydawnictwo, a w szczególności określa:

a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną oraz

b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w AMBItion Wydawnictwo w dni robocze i soboty, przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3. Licencja

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach AMBItion Wydawnictwo przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Wydawnictwa, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4. Warunki korzystania z AMBItion Wydawnictwo

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z AMBItion Wydawnictwo w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

c) korzystania z AMBItion Wydawnictwo w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) korzystania z AMBItion Wydawnictwo w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach AMBItion Wydawnictwo jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Korzystanie z AMBItion Wydawnictwo możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari
w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

b) sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

c) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

d) ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.

§ 5. Warunki realizacji Zamówienia oraz zasady zawierania umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie AMBItion Wydawnictwo dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest wypełnienie wszystkich elementów formularza zamówienia, zaznaczenia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij”.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych otrzymuje On wiadomość e-mail, na wskazany w Zamówieniu adres mailowy, podsumowującą złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronie AMBItion Wydawnictwo stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego AMBItion Wydawnictwo, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

10. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest do podania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania.

11. AMBItion Wydawnictwo nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 5 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 10 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z kopią niniejszego regulaminu.

§ 6. Ceny Towarów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie AMBItion Wydawnictwo zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

2. Ceną wiążącą i ostateczną Zamówienia jest cena Towaru oraz koszt dostawy wybrany i wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

§ 7. Formy płatności, warunki dostawy

1. AMBItion Wydawnictwo udostępnia następującą formę płatności: przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni kalendarzowych Zamówienie zostaje anulowane.

2. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronie AMBItion Wydawnictwo.

3. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

4. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku osobistego odbioru Zamówienia, faktura dołączona jest do Towaru.

5. Przedsiębiorca nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Przedsiębiorca zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży zamówionych Towarów.

2. Wskazany w punkcie 1. termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru osobistego przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o., ul. Stanisława Murzynowskiego 14/30, 10-684 Olsztyn.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku w momencie rozpoczęcia przez Klienta wykonania umowy tj. po odebraniu kodu przesłanego mailem i pobrania plików z serwera w ciągu 24 godzin od chwili wysłania ww maila. Spełnione muszą być łącznie następujące przesłanki: rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz AMBItion Wydawnictwo poinformowało o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

b) innych przypadkach przewidzianych prawem.

9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na numer rachunku bankowego Klienta.

§ 9. Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie AMBItion Wydawnictwo.

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres AMBItion Wydawnictwo: AMBItion Usługi Edukacyjne sp. z o.o., ul. Murzynowskiego 14/30, 10-684 Olsztyn lub mailowo na adres: ambition.wydawnictwo@gmail.com

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks Cywilny.

§ 11. Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie ambition.edu.pl/wydawnictwo oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy