Kurs behawioru małych zwierząt. Adresowany do osób, które chcą prawidłowo interpretować i kształtować zachowanie zwierząt towarzyszących – psów i kotów, prowadzić terapię behawioralną oraz edukację w zakresie właściwych relacji człowiek-zwierzę.

Zawód zoopsycholog znajduje się na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku – kod zawodu 516407.

Po ukończeniu kursu, realizacji minimum 20 godzin praktyki* i zdaniu komisyjnego egzaminu ustnego, uczestnik uzyskuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652), uprawniające do pracy w zawodzie zoopsychologa.
Uczestnik otrzymuje również certyfikat ukończenia kursu.

*Praktyka zawodowa jest integralnym elementem kształcenia zoopsychologów przez AMBItion. Koszt praktyki nie jest wliczony w cenę kursu – uczestnik może zorganizować odbycie praktyki samodzielnie lub skorzystać z miejsca praktyk proponowanego przez AMBItion za dodatkową opłatą. 

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy w ośrodkach szkolenia psów, hotelach i schroniskach dla zwierząt, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, hodowlach, hotelach i pensjonatach dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także umożliwiają prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących i kształtowania relacji zwierzę – człowiek.

Liczba godzin: 200
(144 godz. realizowane w trakcie 8 zjazdów weekendowych, 56 godz. – praca indywidualna uczestnika w formie zdalnej pod kierunkiem opiekuna)

Zajęcia odbywają się w 15 osobowych grupach

Wykładowcy: Beata Węsierska-Wesoła; lek. wet. Magdalena Orciuch

Zoopsychologia – Behawiorystyka


Program kursu

I. Wprowadzenie do kursu

 1. Zoopsycholog czy behawiorysta zwierząt
 2. Zasady organizacji i prowadzenie terapii behawioralnej
 3. Komunikacja i zasady pracy ze zwierzętami i ich opiekunami
 4. Współpraca lekarza weterynarii i behawiorysty
 5. Etyka zoopsychologa
 6. Ustawa o ochronie zwierząt. Regulacje prawne dotyczące zwierząt towarzyszących w Polsce
 7. Bezpieczeństwo pracy ze zwierzętami, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

II. Biologiczne podstawy zoopsychologii

 1. Historia udomowienia psów i kotów
 2. Aktualne poglądy na organizację społeczną i reguły stada, teorię dominacji
 3. Typy behawioralne psów – psy myśliwskie, aportujące, teriery, pracujące, pasterskie, psy do towarzystwa, użytkowe
 4. Fazy rozwoju psów i kotów, socjalizacja
 5. Podstawy neurofizjologii
 6. Podstawy wiedzy o procesach uczenia się
 7. Mowa ciała – sygnały afiliacyjne, agonistyczne, uspokojenia
 8. Emocje – Orange Box

III. Zdrowie psa i kota a zachowanie, farmakologia w medycynie behawioralnej

 1. Wpływ chorób na zachowanie zwierząt towarzyszących
 2. Wpływ sterylizacji i kastracji na zachowanie zwierząt. Kastracja – zalety i wady zabiegu
 3. Zaburzenia zachowania zwierząt starzejących się
 4. Podstawy dietetyki, suplementacja
 5. Zaburzenia w odżywianiu (otyłość i anoreksja, alergie, PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja)
 6. Wpływ żywienia na zachowanie psa i kota
 7. Ból – zmiana zachowania zwierząt w bólu. Rozpoznawanie bólu u zwierząt
 8. Farmakoterapia w zaburzeniach zachowania o podłożu emocjonalnym i nieznanej etiologii

IV. Behawior psów i kotów

 1. Etogram psa i kota
 2. Psie i kocie przedszkola
 3. Trening behawioralny
 4. Trening rehabilitacyjny
 5. Praca z opiekunem. Motywacja
 6. Warsztat zoopsychologa: raporty, ocena wzmocnień, ocena emocji, ocena nastroju, ocena EMRA
 7. Stres, emocje a zachowanie zwierząt
 8. Psychika psów pracujących

V. Problemy behawioralne psów i kotów, terapia behawioralna

 1. Etogram psa w kontekście zaburzeń zachowania
 2. Zasady pracy z psem – nauka podstawowych komend
 3. Praca z psem lękowym, agresywnym, nadpobudliwym
 4. Praca ze szczeniakiem, praca z seniorem
 5. Praca z kotem agresywnym, pobudzonym, lękowym
 6. Praca z kociętami i kotami – seniorami
 7. Metody budowania prawidłowych relacji z psem, kotem
 8. Ocena zachowania i stanu emocjonalnego (bateria testów, kwestionariusz, obserwacje w warunkach naturalnych)
 9. Techniki pracy behawiorysty zwierzęcego
 10. Terapie wspomagające
 11. Masaż relaksacyjny – wskazania, techniki masażu
 12. Praca węchowa – nosework
 13. Jak bawić się z psem, kotem
 14. Trening medyczny (pobranie krwi, badanie USG, RTG, zakraplanie oczu, czyszczenie zębów, podawanie leków, wizyta w gabinecie weterynaryjnym)
 15. Trening czystości psów i kotów
 16. Praca ze zwierzętami egzotycznymi (gryzonie). Kontakty z innymi gatunkami, łączenie stada, zachowania społeczne, najczęstsze błędy opiekuna

Aktualne terminy zajęć i cena kursu podane są w terminarzu

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz