Od edycji wiosennej 2022 r. nowy program! Zapraszamy na aktualną stronę kursu ambition.edu.pl/oferta/zoofizjoterapia/

Kurs dla osób, które chcą poznać i stosować metody fizjoterapii w leczeniu małych zwierząt.

Zawód zoofizjoterapeuta znajduje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku – kod zawodu 516406.

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Krajowy standard kompetencji zawodowych – Zoofizjoterapeuta. Program opracowany pod kierunkiem lek. wet. Anny KaniewskiejVice-President VEPRA (The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association).

Możliwość dofinansowania kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (współpracujemy z urzędami pracy) lub pożyczki na kształcenie (www.inwestujwrozwoj.pl)

Kurs jest przeznaczony dla:

 • lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i zootechnika
 • magistrów, licencjatów, techników fizjoterapii, techników masażystów oraz studentów kierunku fizjoterapia
 • absolwentów i studentów studiów przyrodniczych
 • asystentów i opiekunów zwierząt w klinikach weterynaryjnych, schroniskach i przytuliskach dla zwierząt

Osoby zgłaszające się na kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferta szkoleniowa obejmuje 4 moduły po 32 godziny dydaktyczne z zakresu wszystkich działów fizjoterapii zwierząt. 2 zjazdy obejmujące wykłady (32 godz.) są realizowane on-line. Uczestnicy mają stały dostęp do pełnych materiałów szkoleniowych (prezentacje, filmy) na platformie e-learningowej. Egzamin odbywa się ok. 1 m-ca po zakończeniu ostatnich zajęć.

Realizacja wszystkich modułów, odbycie  minimum 30-godzinnej praktyki zawodowej* a następnie zdanie egzaminu komisyjnego, pozwalają na uzyskanie zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652), uprawniającego do pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty.

Uczestnik otrzymuje również certyfikat, a jeśli wyrazi takie życzenie, może otrzymać zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych modułów.

*praktyka zawodowa jest integralnym elementem kształcenia zoofizjoterapeutów przez AMBItion. Koszt praktyki nie jest wliczony w cenę kursu – uczestnik może zorganizować odbycie praktyki samodzielnie lub skorzystać z miejsca praktyk proponowanego przez AMBItion za dodatkową opłatą. 

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy w lecznicach weterynaryjnych, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, hotelach i schroniskach dla zwierząt, dają też możliwość prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapii małych zwierząt.

Istnieje także możliwość realizacji wybranych modułów, co zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z wysokimi kwalifikacjami i dużym stażem zawodowym w zakresie rehabilitacji zwierząt – lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, zoofizjoterapeuci, masażysta zwierząt.

Liczba godzin w module: 32
Czas trwania modułu: 4 dni
Zajęcia odbywają się w 12 – 15 osobowych grupach

 

Moduł I – Masaż małych zwierząt

Zakres: przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania technik masażu u zwierząt.


Program modułu

 1. Anatomia zwierząt – budowa szkieletu psa. Punkty kostne wyczuwalne palpacyjnie
 2. Anatomia zwierząt – rodzaje mięśni, mechanizm skurczu, rodzaje skurczów mięśni, jednostka motoryczna, narządy pomocnicze mięśni
 3. Anatomia zwierząt – powięzi
 4. Anatomia i fizjologia układu nerwowego
 5. Anatomia topograficzna tułowia, grzbietu, kończyn
 6. Masaż w fizjoterapii zwierząt – cele poszczególnych technik, efekty mechaniczne i odruchowe, przeciwwskazania do masażu – bezwzględne, względne, środowiskowe
 7. Rodzaje masażu stosowane w terapii zwierząt – terapia triggerpoints, masaż przeciążonych punktów, TTouch, Rolfing, akupresura
 8. Podstawowe techniki masażu zwierząt: głaskanie (effleurage), ugniatanie (petrissage), rozcieranie – masaż poprzeczny głęboki (friction), oklepywanie, rolowanie
 9. Masaż poszczególnych części ciała, masaż całościowy
 10. Masaż sportowy

  Koszt modułu: 1200 PLN   studenci 1000 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz

Moduł II – Kinezyterapia i fizjoprofilaktyka u zwierząt

Zakres: przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania ćwiczeń terapeutycznych  oraz stosowania profilaktyki chorób i urazów u zwierząt.


Program modułu

 1. Podstawy biomechaniki zwierząt – płaszczyzny ruchów, ruchy w stawach, kinematyka kończyn, ruchy kręgosłupa, biomechanika chodu, wzorce lokomocji
 2. Anatomia radiologiczna zwierząt – radiologiczny obraz czaszki, kręgosłupa i kończyn, neuroobrazowanie – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 3. Diagnostyka obrazowa na potrzeby fizjoterapii – interpretacja zmian patologicznych w obrazie radiologicznym kręgosłupa i szkieletu kończyn
 4. Pierwsza pomoc
 5. Kinezyterapia – rola ćwiczeń, zasady prowadzenia kinezyterapii, ocena pacjenta dla potrzeb kinezyterapii (metodyka pomiarów linijnych, pomiarów obwodów, pomiary zakresów ruchomości w stawach, ocena siły mięśniowej)
 6. Kinezyterapia – systematyka ćwiczeń (ćwiczenia bierne, czynne wspomagane, czynne, czynne z oporem, czynne wolne), znaczenie rozgrzewki, metodyka wykonywania poszczególnych rodzajów ćwiczeń
 7. Kinezyterapia – praktyczne wykonanie rozgrzewki, metodyka ćwiczeń biernych, czynnych, czynnych z oporem, czynnych wolnych, czynnych wspomaganych
 8. Formy ćwiczeń w terenie
 9. Kinezyterpia pacjentów geriatrycznych. Fizjoprofilaktyka u starszych zwierząt. Fizjoterapia jako przygotowanie pacjenta do zabiegów
 10. Kinezyterapia i fizjoprofilaktyka urazów psów sportowych – przygotowanie psa do sportu, zasady dbania o kondycję fizyczną, ćwiczenia równowagi, elastyczności, ćwiczenia wzmacniające
 11. Profilaktyka urazów u psów towarzyszących

Koszt modułu: 1200 PLN  studenci 1000 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz

Moduł III – Metody fizykalne w rehabilitacji małych zwierząt

Zakres: przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania technik fizykoterapii u zwierząt.


Program modułu

 1. Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach ortopedycznych
 2. Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach neurologicznych
 3. Problemy behawioralne zwierząt
 4. Podstawy biofizyki – komórka jako układ fizyczny, transport przez błony, biofizyka komórki nerwowej (przewodzenie impulsów), czynniki fizyczne wykorzystywane w terapii (fale akustyczne, fale elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe) i ich oddziaływanie na organizm.
 5. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w fizykoterapii, algorytm postępowania przy wykonywaniu zabiegów fizykalnych, charakterystyka zabiegów fizykalnych najczęściej stosowanych w rehabilitacji zwierząt
 6. Ciepło- i zimnolecznictwo – wskazania i przeciwwskazania, metodyka wykonania zabiegów
 7. Elektrostymulacje, pole magnetyczne, ultradźwięki, sonoforeza, fala uderzeniowa –  wskazania i przeciwwskazania, metodyka wykonania zabiegów
 8. Metodyka wykonywania zabiegów fototerapii, laseroterapii – wskazania i przeciwwskazania
 9. Metodyka wykonania i rola lecznicza hydroterapii (bieżnia wodna) – wskazania i przeciwwskazania do zabiegów

Koszt modułu: 1200 PLN  studenci 1000 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz

Moduł IV – Rehabilitacja zwierząt z chorobami narządu ruchu i chorobami neurologicznymi

Zakres: podstawy kliniczne chorób narządu ruchu i chorób neurologicznych, programowanie rehabilitacji zwierząt.


Program modułu

 1. Ocena funkcjonalna pacjenta z chorobami ortopedycznymi – wywiad, badanie ogólne, badanie ortopedyczne, ocena badania radiologicznego
 2. Rehabilitacja pacjentów ortopedycznych – cele, program rehabilitacji w gabinecie, zalecenia do postępowania w domu
 3. Ocena funkcjonalna pacjenta z chorobami neurologicznymi – ocena stanu psychicznego, ocena stanu świadomości, ocena odruchów nerwowo-czaszkowych, ocena chodu i postawy ciała, reakcja postury i postawy
 4. Rehabilitacja pacjentów neurologicznych – cele, program rehabilitacji w gabinecie, zalecenia do postępowania w domu
 5. Urazy psów sportowych – zagrożenia związane z agility, flayball, obedience, aportowaniem, psimi zaprzęgami, canicross
 6. Fizjoterapia w urazach psów sportowych – program rehabilitacji w najczęstszych urazach
 7. Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u małych zwierząt

Koszt modułu: 1200 PLN  studenci 1000 PLN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Polityka Prywatności

Terminarz