Kurs jest adresowany do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów i psychologów chcących pogłębić wiedzę z zakresu prawidłowego oraz zaburzonego rozwoju dziecka i mechanizmów wspomagających rozwój.

Osoby zgłaszające się na Kurs są zobowiązane do przesłania wraz z Kartą zgłoszenia kopii/skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zakres: pogłębienie wiedzy o problemach dzieci w przetwarzaniu bodźców z otoczenia i związanymi z tym trudnościami w nauce. Diagnozowanie zaburzeń, metody pracy, ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy, specjaliści z dużym stażem zawodowym – fizjoterapeuta, pedagog, logopeda, specjalista SI, terapeuta zajęciowy.

Liczba godzin: 30

Czas trwania kursu: 3 dni (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – po 10 godzin dydaktycznych)

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i certyfikat.

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej


Program kursu

  1. Funkcjonowanie centralnego układu nerwowego i narządów zmysłów oraz ich wpływ na proces uczenia się dziecka
  2. Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej – założenia i podstawy
  3. Diagnoza, wskazania do objęcia dziecka terapią SI
  4. Metody pracy z dziećmi – ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka w poszczególnych sferach
  5. Zasady konstruowania programów wczesnego wspomagania
  6. Program wczesnego wspomagania, rola nauczyciela
  7. Współpraca z rodzicami

    Koszt kursu: 400 PLN (materiały szkoleniowe w cenie kursu)

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz