Kurs adresowany do nauczycieli pracujących z uczniami wykazującymi zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Zakres: przygotowanie do rozpoznawania zaburzeń autystycznych u uczniów oraz stosowania wybranych metod terapii.

Wykładowcy: specjaliści z dużym stażem zawodowym w zakresie terapii pedagogicznej.

Liczba godzin: 32
Czas trwania kursu: 4 dni (zajęcia w soboty i niedziele – po 8 godzin dydaktycznych)

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i certyfikat.

 

 

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu


Program kursu

 1. Typy autyzmu – autyzm dziecięcy; Zespół Aspergera; inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
 2. Diagnoza psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu: kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu; behawioralne wskaźniki autyzmu: (postrzeganie, zaburzenia sensoryczne, zaburzenia mowy, motoryki, zachowań socjalnych); zaburzenia towarzyszące
 3. Analiza dokumentacji medycznej, orzeczeń z poradni, prowadzenie przez nauczyciela dokumentacji pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 4. Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 5. Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii osób ze spektrum autyzmu
 6. Wybrane metody terapii osób ze spektrum autyzmu: techniki behawioralne, Terapia Holding, Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda F. Affolter, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 7. Organizacja i standardy opieki nad osobami autystycznymi, projektowanie pracy z uczniem autystycznym
 8. Kompetencje nauczyciela w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Podstawowe zasady pracy z uczniem autystycznym
 9. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, monitorowanie osiągnięć i efektów pracy w formie wielospecjalisycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 10. Komunikacja interpersonalna: bariery komunikacyjne, specyfika postępowania z dziećmi ze szczególnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, warunki dobrej komunikacji z osobą autystyczną
 11. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 12. Rewalidacja: cele, kierunki oddziaływań, zasady, metody i techniki postępowania rewalidacyjnego
 13. Wykorzystanie komputera w terapii osób wykazujących zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Koszt kursu: 400 PLN (materiały szkoleniowe w cenie kursu)

Karta zgłoszenia

Regulamin

Terminarz

Proponujemy także szkolenia z zakresu w/w tematyki w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych (czas trwania szkolenia – 4 godz. dydaktyczne; terminy i koszt do ustalenia).